Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

RODO - ochrona danych osobowych

Czcionka:

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L z 2016 r. 119), informujemy, iż Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylnicy z siedzibą w Kobylnicy przy ulicy Wodnej 20/4 przetwarza Państwa dane osobowe.

Państwa dane pozyskane zostały przez nas w trakcie procesów związanych z realizacją przez Gminną Bibliotekę Publiczną
w Kobylnicy obowiązków i zadań wynikających z Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Ustawy o bibliotekach i innych ustaw szczegółowych.

W świetle powyższego informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy,
  76-251 Kobylnica, ul. Wodna 20/4, tel. 59 848 59 46, e-mail: biblioteka@kobylnica.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kobylnicy, z którym może się Pan/Pani kontaktować pod adresem  e-mail: j.mielczarek@kobylnica.eu,
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 RODO, tj.
  1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  2.  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
  5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 4. Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylnicy udostępnia Pani/Pana dane tylko podmiotom, którym jest zobowiązany udostępnić  dane na podstawie przepisów prawa (np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy).
 5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz półautomatycznie  w celu realizacji przez administratora zadań wynikających z przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania obowiązku prawnego związanego z realizacja zadania.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  2. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  3. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  6. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 10.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, wynika jednakże z obowiązków określonych przepisami prawa.
 11. Zgoda
  Jeżeli wykorzystanie przez nas Pani/Pana danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego
  lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Pani/Pana danych. Taka zgoda może umożliwiać np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Pani/Pana dane i na Pani/Pana żądanie. Udzieloną nam zgodę może Pani/Pan w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Pani/Pana danych przed cofnięciem takiej zgody),

Informujemy również, że

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.


Pozdrawiam,
Inspektor Ochrony Danych Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy

NASZA PLACÓWKA

POLUB NAS NA FACEBOOKU

OBSERWUJ NAS NA YOUTUBE